Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1      Advocatenkantoor De Bree (hieronder verder: “het kantoor”) is een eenmanskantoor naar Nederlands recht dat zich ten doel stelt het (doen) uitoefenen van de rechtspraktijk, in het bijzonder de uitoefening van het beroep van advocaat.

1.2      Opdrachten worden aangegaan met het kantoor.

1.3      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg) opdrachten van opdrachtgevers van het kantoor.

1.4      De bedingen opgesteld in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de medewerkers van het kantoor, alsmede voor overige personen die bij, voor of namens het kantoor werkzaam zijn.

1.5      Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door het kantoor. De werking van de volgende wetsartikelen worden door deze voorwaarden volledig uitgesloten: art. 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7: 409 BW.

1.6      De opdracht is door het kantoor aangenomen indien deze door het kantoor is bevestigd.

1.7      De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig te verstrekken.

1.8      Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal gedurende vijf jaren worden bewaard in het archief van het kantoor. Na afloop van de genoemde termijn zal het dossier worden vernietigd. Voor de nadelige gevolgen van de vernietiging aanvaardt het kantoor geen aansprakelijkheid. Indien een opdrachtgever een afschrift van de stukken wenst te ontvangen is het kantoor gerechtigd kosten voor de verrichte werkzaamheden in rekening te brengen.

1.9      Het kantoor zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

2. Honorarium en verschotten

2.1      De kosten van uitvoering van de opdracht door het kantoor omvatten het eigenlijke honorarium, vermeerderd met kantoorkosten en omzetbelasting en de zogenaamde verschotten.

2.2      Alle genoemde prijzen voor particulieren zijn inclusief kantoorkosten en BTW. Prijzen voor ondernemers zijn inclusief kantoorkosten, maar exclusief BTW.

2.3      Tenzij anders tussen partijen is afgesproken of uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

2.4      Het kantoor hanteert in overige gevallen een vast tarief per opdracht waarbij vooraf aangegeven wordt wat het verwachte aantal uren is dat de zaak in beslag zal nemen.

2.5      Het kantoor hanteert een ‘fair-use-policy’ inhoudende dat bij overschrijding van 200% van de verwachte tijdsbesteding aan de zaak een uurtarief wordt toegerekend. Voor dit uurtarief kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt ten aanzien van het regulier geldende tarief.

2.6      Tenzij anders is overeengekomen, is het kantoor gerechtigd om ook tijdens de duur van de opdracht, naar aanleiding van algemene aanpassingen van lonen en/of prijzen, het overeengekomen tarief te wijzigen. Het kantoor zal dan de opdrachtgever onverwijld in kennis stellen.

2.7      Ten aanzien van het griffierecht is het uitgangspunt dat de opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor het betalen van het griffierecht. Hiermee is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit niet-betalen. Deze gevolgen kunnen verstrekkend zijn, zoals niet-ontvankelijk verklaring of verval van instantie. Het kantoor spant zich in facturen van griffiekosten zo spoedig mogelijk na ontvangst hiervan door te zenden naar de opdrachtgever. Het kantoor is gerechtigd bij niet tijdige betaling van de griffierechten, zich uiterlijk vier dagen voor de uiterste betaaldatum te onttrekken aan de procedure.

2.8      De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door het kantoor ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels en indien afgeweken van art. 2.7: griffiekosten). De kantoorkosten worden forfaitair berekend op 6% van het honorarium en zijn reeds in het uurtarief verwerkt.

2.9      In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

2.10   Indien een toevoegingsbeslissing (met terugwerkende kracht) wordt ingetrokken, dan is dit artikel op de geleverde dienstverlening van toepassing en is het reguliere uurtarief geldend.

2.11   Het kantoor is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met een tussentijdse honorariumdeclaratie dan wel met de definitieve afrekening.

2.12   Reclames met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval binnen veertien dagen na declaratiedatum schriftelijk te zijn ingediend. Reclames en aansprakelijkheidstelling met betrekking tot een verwijtbare tekortkoming in de nakoming door het kantoor van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen, op straffe van verval van enig recht, binnen een termijn van dertig dagen nadat de tekortkoming bij de opdrachtgever redelijkerwijs kenbaar kon zijn, schriftelijk te zijn ingediend.

3. Betaling

3.1      Behoudens nadere afspraak, wordt om de 14 dagen gedeclareerd, waarbij de betaling zoveel mogelijk giraal dient te geschieden. Het kantoor is gerechtigd contante betaling te weigeren.

3.2      Betaling van declaraties dient volledig te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever, ongeacht de nog openstaande vordering, van rechtswege in verzuim, zonder nadere ingebrekestelling.

3.3      Het kantoor behoudt zich het recht voor een zaak niet eerder aanhangig te maken dan op het moment dat het griffierecht, dan wel een overeengekomen voorschot is voldaan. Opdrachtgevers blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor voldoening van de griffierechten tenzij expliciet afwijkend overeengekomen.

3.4      Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert, is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

3.5      Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim verkeert, komen alle kosten vallende op die invordering ten laste van de opdrachtgever. Deze kosten worden berekend conform de wettelijke regels met betrekking tot de (buitengerechtelijke) incassokosten.

3.6      Het kantoor is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door de opdrachtgever volledig zijn voldaan. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.

3.7      Het kantoor is gemachtigd betalingen ten behoeve van de opdrachtgever te ontvangen op de bankrekening Stichting Derdengelden Advocatenkantoor De Bree. De Stichting is door de opdrachtgever gemachtigd om ontvangen gelden over te maken aan het kantoor en (eventueel) te verrekenen met nog openstaande vorderingen op de opdrachtgever, ook indien de betalingstermijn daarvan nog niet is verstreken.

4. Communicatie

4.1      Het kantoor communiceert zoveel mogelijk langs de elektronische weg met de opdrachtgever.

4.2      Processtukken en afschriften van correspondentie zullen in beginsel als digitaal document worden meegezonden in een bijlage van een e-mail.

4.3      Bij twijfel of discussie over de ontvangst van e-mails is de administratie van het kantoor leidend. Dit betekent dat een e-mail is ontvangen bij de opdrachtgever indien deze succesvol is verzonden door het kantoor.

5. Aansprakelijkheid

5.1      De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de opdracht is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door het kantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft.

5.2      Opdrachtgever vrijwaart het kantoor tegen alle aanspraken van derden, de door het kantoor in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houdende met de werkzaamheden van het kantoor ten behoeve van de opdrachtgever.

5.3      Het kantoor bepaalt wie binnen het kantoor met de uitvoering van de opdracht wordt/worden belast, in voorkomend geval met inschakeling van derden, waaronder hulppersonen.

6. Wijziging van algemene voorwaarden

6.1      Het kantoor is bevoegd om deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van een opdracht te wijzigen. De wijziging zal aan de opdrachtgever bekend worden gemaakt en geldt voor de duur van de opdracht.

7. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

7.1      De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door Nederlands recht.

7.2      Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze geschillenregeling is van toepassing op de dienstverlening van het kantoor in alle gevallen waar de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd is. De regeling is te vinden op de website van de Geschillencommissie Advocatuur en is te raadplegen via de website: advocatenorde.nl.

7.3      Alle overige geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter. Tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet is bij geschillen in eerste instantie bevoegd de rechter in het arrondissement van de vestiging waar de behandelende advocaat werkzaam is of laatstelijk werkzaam was.